پاورپوینت در مورد بررسي روشهاي رديابي ماكزيمم توان در سلولهاي خورشيدي- مهندسي برق- قدرت-45 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی -مربوط به مراجع

پاورپوینت در مورد بررسي روشهاي رديابي ماكزيمم توان در سلولهاي خورشيدي- مهندسي برق- قدرت-45 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی -مربوط به مراجع

پاورپوینت در مورد بررسي روشهاي رديابي ماكزيمم توان در سلولهاي خورشيدي- مهندسي برق- قدرت-45 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی -مربوط به مراجع

قسمتی از اسلاید ها

 

 

تاريخچه انرژي

مفاهيم اوليه فتوولتائيك

دسته بندي و بررسي روشهاي MPPT

بخش اصلي سيستم PV

روش كنداكتانس افزايشي(INC)

روش ظرفيت خازني پارازيتي

روش شبكه عصبي

روش جريان جاروب

روش فيدبك كنترلي dP/dV يا dP/dI

 

و سایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ...