پاورپوینت در مورد جزوه درسی فیزیک پایه 2-اسلاید 262

پاورپوینت در مورد جزوه درسی فیزیک پایه 2-اسلاید 262

پاورپوینت در مورد جزوه درسی فیزیک پایه 2-اسلاید  262

 قسمتی از اسلاید ها

 

 

هدف :

1- آشنایی دانشجویان با انواع بار بر حسب توزیع آنها بر روی جسم

2-محاسبه نیروی برهمکنش دو ذره باردار به کمک محاسبه میدان الکتریکی

3- استفاده از قانون گوس برای محاسبه میدان الکتریکی

4- استفاده از اختلاف پتانسیل برای محاسبه میدان الکتریکی.

5-محاسبه ظرفیت انواع خازنها

6-بیان جریان الکتریکی و نشان دادن میدان مغناطیسی طبیعی

7- استفاده از قانون اهم و بدست آوردن مقاومت برای هر رسانا و استفاده از آن در مدارهای چند حلقه ای

8-محاسبه میدان مغناظیسی ناشی از حرکت یک ذره باردار به کمک قوانین آمپر و لنز و بیوساوا

9-بیان ضریب خود القائی و روابط وابسته به آن

 

فصل  اول

الکتروستاتیک

 

 

میدان الکتریکی

 

قانون گاوس در الکتریسیته

قانون گاوس

پتانسیل

جریان الکتریکی

چگالی جریان الکتریکی

قوانين کير شهف در مدارهاي انشعابي

مغناطیس

قانون آمپر

القا والقاییدگی

معادلات ماکسول

 

و سایر محاسبات و فرمولها  و عناوین و توضیحات ...