پاورپوینت در مورد پرسشنامه کارگاه -62 اسلاید -24 صفحه انگلیسی

پاورپوینت در مورد پرسشنامه کارگاه -62 اسلاید -24 صفحه انگلیسی

پاورپوینت در مورد پرسشنامه کارگاه -62 اسلاید -24 صفحه انگلیسی

پرسشنامه حاوي مجموعه اي از سئوالات است که پاسخ گو به گونه اي کتبي به آنها پاسخ مي دهد.

 

ابزاري که در آن سئوالات بصورت کتبي ارائه مي گردد و واحد پژوهش پاسخها را خود مي نويسد

 

Methods of
Data Collection:

 

مرحله 1- توصيف آنچه قصد "اندازه گيري" آن را داريد.

مرحله 2- تصميم گيري در باره شكل پرسشنامه

مرحله 3- ساختن سؤالات پرسشنامه

مرحله 4- طراحي سيستم نمره گذاري

مرحله 5- آزمايش نمونه اوليه

مرحله 6- تحليل آماري

براي انتخاب مناسبترين گزاره ها در مطالعه مقدماتي دو روش معمول است

Item analysis

What is measurement validity?

 

Validity

Translational Validity

Face Validity

WHAT FACTORS INFLUENCE
 TEST RELIABILITY?

Neither Reliable Nor   Valid

...